Wat doen wij?

Stichting Armoedeplatform organiseert vier keer per jaar een plenaire bijeenkomst waarvoor alle aangesloten partners worden uitgenodigd. Bij deze bijeenkomsten draagt het Armoedeplatform zorg voor een boeiend en afwisselend programma waarbij de nadruk wordt gelegd op ontmoeting, contact, uitwisseling en verbinding.

Stichting Armoedeplatform stelt zich daarnaast ten doel om zich in te zetten op 5 speerpunten:

  • Het taboe dat er rust op het thema doorbreken
  • Werken aan vertrouwen tussen organisaties
  • Regels en procedures die een sta-in-de-weg vormen signaleren en bespreken
  • De toegang naar het aanbod verduidelijken
  • Verborgen armoede

Gevraagd en ongevraagd advies
Zowel de aan het platform deelnemende organisaties als de gemeente worden gevraagd- maar ook ongevraagd – van advies en verbetervoorstellen voorzien, op basis van de ervaringen met de armoedebestrijding in de praktijk. Deze adviezen kunnen liggen op het vlak van armoedebeleid, maar ook betrekking hebben op de uitvoering van beleid en maatregelen. Deze adviezen sluiten aan bij de vastgestelde speerpunten van het platform.

Protocol
Aan de hand van casussen – die beschreven zijn vanuit de doelgroep – wordt onderzocht hoe de samenwerking en afstemming tussen de organisaties onderling en tussen de organisaties en de gemeente verbeterd kan worden. Deze verbeteringen worden in de vorm van protocollen vastgelegd en kunnen steeds op basis van de ervaringen in de praktijk worden aangepast.

Aanpassen eigen werkwijze organisaties
Op grond van de ervaringen in de praktijk en signalen uit het veld, houden organisaties ook de eigen werkwijze tegen het licht en passen deze, daar waar dat nodig of wenselijk is, aan.

Specifieke deskundigheid
Er is en oog en oor voor de ervaringsdeskundigen en ruimte voor het inbrengen van specifieke deskundigheid van professionals. Zo kan door het leveren van maatwerk de hulpverlening aan en de ondersteuning van de doelgroep worden verbeterd.

Werkgroepen
Afhankelijk van de onderwerpen die aan de orde komen, wordt er ad hoc een werkgroep gevormd die agendapunten voorbereidt, dan wel afhandelt. Dit houdt de vaart erin en zorgt voor tijdwinst tijdens het overleg.