Fondsen

Soms zijn er onvoorziene noodzakelijke kosten in een huishouden waar geen buffer voor is opgebouwd. In deze noodgevallen zijn er een aantal Helmondse fondsen die in de vorm van een gift of lening hulp kunnen bieden.

Beelsfundatie

Doel: Ondersteunen van mensen, die tijdelijk en buiten hun schuld, in de financiële problemen gekomen zijn. De ondersteuning kan bestaan uit een gift, lening of hulp door informatieverstrekking. Voorwaarde is dat mensen volledig inzicht in hun financiële situatie geven. Als de uitkering ten goede komt aan individuele personen, kan ook een rechtspersoon een beroep doen op de Beelsfundatie.

Regio: Helmond en Peelgemeenten
Informatie: www.beelsfundatie.nl
E-mail: secretaris@beelsfundatie.nl
Aanvraagprocedure:  Aanvraagformulier op de website

Het Lambertus Fonds

Doel: Medefinanciering van tandheelkundige en medische zorg die niet via reguliere kanalen wordt verleend. Max. €1000 per jaar per aanvraag.

Regio: Gemeente Helmond
Informatie: www.lambertusfonds.nl 
E-mail: l.asten@bbhmail.nl
Aanvraagprocedure: Aanvraagformulier op website

Stichting Thomas van Villanova

Doel: Verlenen van financiële steun aan nieuwe initiatieven op het gebied van maatschappelijke opvang, armoedebestrijding en kansarme jeugd. Ook gift of lening mogelijk voor individuele noodhulp na inzicht in de financiële situatie en indien schriftelijk ingediend door een professionele hulpverlener verbonden aan een instelling voor maatschappelijk en/of welzijnswerk. Bij het verlenen van steun valt een onderscheid te maken tussen bijdragen (Regulier budget), giften (Giftenfonds) en particuliere noodhulp (Sociaal fonds). 

Regio: Zuid-Oost Brabant
Directeur: Corry Hobbelen: 0492-520845 of 06-17102100 (vanaf 4 maart 2024)
Informatie: www.thomasvanvillanova.nl
E-mail: info@thomasvanvillanova.nl
Aanvraagprocedure: via aanvraagportaal op de website

Stichting Steun Welzijnszorg Helmond

Doel: Projecten in zorg en welzijn financieren (maatschappelijk werk, jeugdzorg, ouderen, enz.) Geen steun aan particulieren.

Regio: Zuid-Oost Brabant.
Informatie: Christiaan de Groot (voorzitter)
E-mail: secretaris@steunwelzijnszorg.nl
Aanvraagprocedure: formulier op de website

Subsidiefonds Kruisvereniging

Doel: De Stichting richt zich vooral op verenigingen, instellingen en organisaties, werkzaam in de geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg in de gemeente Helmond. De projecten kunnen betrekking hebben op educatie, kennisoverdracht, verenigingsleven en vrijwilligerswerk. Projecten met betrekking tot de extramurale vrijwilligerszorg c.q. mantelzorg in Helmond genieten de voorkeur. De steun wordt bij voorkeur gegeven voor eenmalige opstartkosten en vernieuwende projecten. Geen subsidie wordt verleend voor exploitatiekosten of voor dekking van een tekort. De stichting verleent ook geen particuliere noodhulp.

Regio: Helmond e.o.
Informatie: J.A.G. Wijnen (secretaris)
E-mail: kruisvereniginghelmond@kpnmail.nl
Aanvraagprocedure: formulier op de website.

Coovels Smits Stichting

Doel: Ondersteuning sociale, maatschappelijke en culturele initiatieven. Projectaanvraag gebeurt via de secretaris. Ondersteunt ook particuliere projecten, geen structurele projecten. Financiële verantwoording achteraf is voorwaarde.
Regio: Noord Brabant
Informatie: H.J. Baeten.
E-mail: hjbaeten@wxs.nl of CoovelsSmits@kpnmail.nl
Postadres: Coovels-Smits Stichting, Groenstraat 84, 5071ED Udenhout
(geen website)

Download hier het Fondsenboekje Helmond

Tips bij het opstellen van een aanvraag

  • Geef ALLE informatie die je hebt, geen schets of concept maar een concreet plan
  • Let op de doelstelling van het fonds
  • Geef aan, indien je bij meerdere fondsen aanvraagt.
  • Voldoe aan alle voorwaarden van de aanvraagprocedure en vul de formulieren zo volledig mogelijk in
  • In het algemeen wordt geen financiële ondersteuning verleend voor exploitatiekosten van instellingen. Als er onzekerheid/onduidelijkheid bestaat over de aanvraagprocedure en/of doelstelling van een van de fondsen kan meer informatie worden gevonden op de website van het fonds of via het aangegeven contactadres.